De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa't fan de kollega's opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De sechsde FreMiBu jg 16/17 is op freed 24 febrewaris, dêrnei op 31 maart.

Wa't it dizze kear net skikt, mar wol komme woe - gjin noed! Elke lêste freed fan de moanne is der wer in FreMiBu...

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn 'e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.

Elk is wolkom. Oant 24 febrewaris !

Info: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.