Mear ynformaasje oer de Digitale Biblioteek Fryske Literatuer (DBFL) as ûnderdiel fan de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL).


Daliks nei de startside 'Friese literatuur' yn de DBNL

 

List fan de boeken yn de DBFL

Titel: Auteur: Jier: Sjenre:  
De roekkat Abma, Willem 1986 Proaza Besjen
Foar de lins Akkerman, Paulus 1968 Proaza Besjen
Hessel Ypma Akkerman, Paulus 1949 Proaza Besjen
It Freark Jabiks Folk Akkerman, Paulus 1946 Proaza Besjen
Sûnder garânsje Annema, Froukje 1992 Proaza Besjen
Hauk en hazze Berga, Wilco 1993 Proaza Besjen
Imitaasjelear Bilker, Jetske 1988 Proaza Besjen
It libben sels Boersma, Piter 1997 Proaza Besjen
De gouden swipe Brouwer, Abe 1941 Proaza Besjen
Shit my mar lek Bylsma, Meindert 1998 Proaza Besjen
Swart mar leaflik Cuperus, Watze 1949 Proaza Besjen
Dingeman krijt wjukken Dam, Eppie 1999 Proaza Besjen
Lyts hânboek fan de Fryske literatuer Dykstra, Klaes 1977 Non-fiksje Besjen
De silveren rinkelbel Dykstra, Waling 1856 Proaza Besjen
Eilân fan de silligen Fear, Ypk fan der 1966 Proaza Besjen
In fatsoenlik famke Fear, Ypk fan der 1984 Proaza Besjen
Ta him dyn begearte Fear, Ypk fan der 1949 Proaza Besjen
Ut 'e ûnderste lagen Feitsma, Sake Kornelis 1991 Proaza Besjen
Eachweiding Folkertsma, Eeltsje Boates 1950 Non-fiksje Besjen
Frijende kikkerts Goïnga, Hylkje 1985 Proaza Besjen
Hynstefigen Goïnga, Hylkje 1990 Proaza Besjen
Piksjitten op Snyp Haan, Josse de 1999 Proaza Besjen
Peke Donia, de koloniaal Haisma, Nyckle 1943 Proaza Besjen
Simmer Haisma, Nyckle 1948 Proaza Besjen
Rimen en teltsjes Halbertsma, Eeltsje 1871 Proaza Besjen
De wylde boerinne en oar wurk Holtrop, Teatse 1915 Proaza Besjen
De rook fan it lân Houten, Ulbe van 1943 Proaza Besjen
De sûnde fan Haitze Holwerda Houten, Ulbe van 1939 Proaza Besjen
Trude, roman fan in hynder Jong, Hoatse de 1953 Proaza Besjen
De froulju fan de fetweider Kiestra, Douwe Hermans 1939 Proaza Besjen
De Hoara's fan Hastings Kloosterman, Simke 1921 Proaza Besjen
It Jubeljier Kloosterman, Simke 1927 Proaza Besjen
M/F Krol, Jaap 2006 Proaza Besjen
Cap Sud Leest, Reinder Rienk van der 1980 Proaza Besjen
Komme dy kepers? Boef fan Rys Leest, Reinder Rienk van der 1969 Proaza Besjen
In brulloft yn 'e Wâlden Meulen, T.G. van der 1897 Non-fiksje Besjen
Op 'e literaire toer Miedema, Hessel 1973 Proaza Besjen
Tin iis Mulder, Tiny 1981 Proaza Besjen
Sitebuorren myn eigen paradys Peanstra, Auck 2007 Proaza Besjen
Koarte skiednis fan de Fryske skriftekennisse Piebenga, Jan Tjittes 1938 Non-fiksje Besjen
It lyk wurdt oantaast Piebenga, Tjitte 1968 Proaza Besjen
De jacht Ploeg, Durk van der 1988 Proaza Besjen
Lok en lijen Pollema, Bokke Reinder Simons 1935 Proaza Besjen
Elbrich Poortinga, Ype 1947 Proaza Besjen
De ring fan it ljocht Poortinga, Ype 1976 Proaza Besjen
Fabryk Riemersma, Trinus 1964 Proaza Besjen
Minskrotten-Rotminsken Riemersma, Trinus 1966 Proaza Besjen
De reade bwarre Riemersma, Trinus 1992 Proaza Besjen
Abbingawâld Schaaf, Sjoerd van der 1947 Proaza Besjen
De bijekening Schaaf, Sjoerd van der 1981 Proaza Besjen
Skiednis fan de Fryske biweging Schaaf, Sjoerd van der 1977 Non-fiksje Besjen
Swarte ingels Schoorstra, Willem 2004 Proaza Besjen
De besleine spegel Schurer, Fedde 1969 Non-fiksje Besjen
Sa'n tûzen blauwe skriften Sijens, Doeke 2001 Non-fiksje Besjen
Bisten en boargers Smit, Jo 1959 Proaza Besjen
Wês foarsichtich, Watse Smit, Jo 1968 Proaza Besjen
It wrede paradys Speerstra, Hylke 1999 Non-fiksje Besjen
De oare helte Steenmeijer-Wielenga, Tineke 1997 Proaza Besjen
De boumaster fan de Aldehou Tamminga, D.A. 1985 Proaza Besjen
Fjouwer minsken yn in stêd Terpstra, Piter 1956 Proaza Besjen
De ljedder Tiemersma, Koos 2002 Proaza Besjen
Ridder fan Snits. Diel 1: Rom Tjerkstra, Willem 1999 Proaza Besjen
Ridder fan Snits. Diel 2: Skuld Tjerkstra, Willem 2000 Proaza Besjen
Ridder fan Snits. Diel 3: Boete Tjerkstra, Willem 2001 Proaza Besjen
De kaertlizzer Veen, Hjerre Gerryts van der 1856 Proaza Besjen
Swart op wyt Veer, Akky van der 1985 Proaza Besjen
Foroaring fan lucht Velde, Rink van der 1971 Proaza Besjen
Feroaring fan lucht 2 Velde, Rink van der 1990 Proaza Besjen
De fûke Velde, Rink van der 1966 Proaza Besjen
Sa wie 't sawat Velde, Rink van der 1997 Non-fiksje Besjen
In delgeande tiid Verf, Willem 1983 Proaza Besjen
De frou yn 'e flesse Wadman, Anne 1988 Proaza Besjen
In bolle yn 'e reak Wadman, Anne 1986 Proaza Besjen
It kritysk kerwei Wadman, Anne 1990 Proaza Besjen
Kritysk konfoai Wadman, Anne 1951 Proaza Besjen
Mei Abraham fûstkje Wadman, Anne 1969 Non-fiksje Besjen
Oer oarmans en eigen Wadman, Anne 1994 Non-fiksje Besjen
De smearlappen Wadman, Anne 1963 Proaza Besjen
It ferset Wind, Harmen 2004 Proaza Besjen
Moai waar en lange dagen Wybenga, Jan 1981 Proaza Besjen